Wijkenvisie Roomburg en Meerburg, Leiden

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

  • Ontwikkelen wijkenvisie
  • Organisatie uitvoering wijkenvisie
  • Participatie wijkbewoners
  • Afstemming gemeente, professionals

 

Met de wijkverenigingen van Meerburg en Roomburg werken we aan een wijkenvisie. De wijkverenigingen hebben aangegeven een gezamenlijke visie voor beide wijken te willen.

Werkwijze
We zijn begonnen met de wijkfoto waarin we beschrijven wat voor wijken het zijn wat betreft woningen, bewoners, verkeer, voorzieningen, buitenruimte enzovoort. Daarmee proberen we een scherp beeld te krijgen van beide wijken. Dat doen we in nauw overleg met onze inhoudelijke opdrachtgevers; de wijkverenigingen. Vervolgens gaan we met zoveel mogelijk belanghebbenden in gesprek om te dromen; waar zouden de wijken moeten zijn in 2030? Wat is er voor nodig om dat te bereiken? Tegelijkertijd werken we aan een organisatie die er voor zorgt dat de activiteiten die nodig zijn om de wijkenvisie te realiseren ook uitgevoerd worden. We organiseren daarom bijvoorbeeld de RoMe Dis waarin de wijkverenigingen, de gemeente en andere professionals elkaar kunnen ontmoeten en werken aan het netwerk. Na talrijke bijeenkomsten met bewoners en professionals en intensieve samenwerking met de wijkverenigingen is de wijkenvisie opgeleverd.  De wijkenvisie wordt in het eerste kwartaal van 2017 aan de Raad aangeboden. SPIN heeft voorstellen gedaan aan de gemeente en de wijkverenigingen hoe de uitvoering van de wijkenvisie georganiseerd kan worden, zodat het geen document is dat in de la verdwijnt maar echt ten goede komt aan de wijk. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de wijkverenigingen, professionals en de gemeente is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de wijkenvisie.

Achtergrond
In 2015 heeft de gemeente Leiden de vernieuwde wijkaanpak geïntroduceerd. De gedachte is om de bewoners meer en intensiever te betrekken bij de leefbaarheid van hun eigen wijk en hun inzet daartoe te stimuleren en faciliteren. Om deze ambitie handen en voeten te geven krijgen de wijkbewoners de gelegenheid om een wijkvisie op te stellen. Zij worden daarbij vanuit de gemeente ondersteund door een wijkregisseur.
Meerburg is een wijk aan de rand van Leiden uit de jaren ’60 en Roomburg is daar vanaf 2005 aan toegevoegd. Twee wijken met een heel verschillende woningvoorraad en dus bewoners, maar geografisch een geheel omdat ze ingeklemd liggen tussen verschillende (vaar)wegen en het spoor.

Het project is gestart in oktober 2015 en afgerond in december 2016.