Slimme waterton, Rotterdam

Eigen initiatief met Studio Bas Sala

In samenwerking met:  Hoogheemraadschap Delfland, gemeenten Rotterdam, Schiedam en Midden Delfland
 • Ontwikkeling kleinschalige, binnenstedelijke waterberging
 • Opzetten participatieproces in de betrokken gemeenten

Voorspellingen geven aan dat we in de toekomst te maken krijgen met extremere weersomstandigheden. Niet alleen zwaardere regenbuien en hogere waterstanden, maar ook hittegolven en langere periodes van droogte.

In samenwerking met het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Midden Delfland ontwikkelen we met De Slimme Regenton een concrete invulling hiervoor, die bijdraagt aan een goedkopere manier van waterberging, bewustwording van de bevolking en stimulering van de lokale economie.

De Slimme Regenton is een is een koppeling van product en proces met de volgende doelen:

 1. Het voorzien in een substantiële, centraal aangestuurde waterberging:
  Het beoogde product wordt een aantrekkelijke regenton die, geschakeld, leidt tot een groot waterreservoir. Met behulp van een app wordt de waterberging voor opvang van piekbuien in het reservoir geregeld.
 2. Het systeem werkt op verschillende niveaus:
  Kleine individuele berging voor (groepen) bewoners, grotere exemplaren voor kantoren en in de openbare ruimte en systeemafstemming op gebiedsniveau.
 3. De Slimme Regenton draagt bij aan de ontwikkeling van grijswatersystemen:
  behalve als waterberging dienen de reservoirs als grijs watervoorraad voor het bevloeien van (dak)tuinen en als spoelwater voor toiletten.
 4. Productontwikkeling met oog voor de lokale economie:
  De lokale productie van De Slimme Regenton moet leiden tot een toename van lokale werkgelegenheid en een motor vormen voor innovatie en ontwerp dichtbij de afzetmarkt.
 5. De Slimme Regenton is een instrument voor participatie en marketing:
  Participatie voor de bewoners en marketing voor het idee van waterberging. Daarom moet De Slimme Regenton aantrekkelijk ontworpen worden voor deze bewoners qua prijs, uitstraling en functionaliteit.

In de zomer van 2016 zullen in de 3 gemeenten pilots worden gestart in het kader van de Slimme Regenton. SPIN is daarbij verantwoordelijk voor het participatietraject.