Stook je Rijk, Brabant

Opdrachtgever: Brabantse Milieufederatie, Tilburg

  • gesprekken met huurders, corporaties en gemeenten
  • voorstel voor aanpak maken

Voor de Brabantse Milieufederatie hebben we in het kader van het project “Stook je RIjk”gesprekken gevoerd in vier Brabantse steden: Helmond, Oss, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. Doel van het project is om een gesprek te voeren tussen de huurders, woningcorporaties en gemeenten over de verduurzaming van de sociale woningenvoorraad.

Werkwijze
We hebben gesproken met alle partijen in de verschillende steden. Doel was om te peilen of men behoefte heeft aan een gesprek en wat daarin besproken zou moeten worden. Bedoeling was om te ontdekken of alle partijen tevreden waren over het verloop van het proces rond de verduurzaming van de sociale voorraad en of het project “Stook je Rijk” iets kan toevoegen. Het bleek dat de steden al heel ver waren in het organiseren van de dialoog. In ‘s-Hertogenbosch waren de drie partijen in het kader van het project “Woonlasten de Baas” al langer met elkaar in gesprek en ook in Tilburg was men al langer bezig met convenanten. Belangrijk punt bij al deze gesprekken was de betaalbaarheid. Uiteindelijk is er voor gekozen om geen gesprekken te voeren in deze steden en heeft SPIN middels rapportages verslag gedaan van het proces.

Achtergrond
Het project “Stook je Rijk” is in 2015 voor de vierde keer georganiseerd. De Natuur en Milieufederaties van Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Milieucentrum Rotterdam, organiseren rondetafelgesprekken tussen corporaties, huurders en gemeenteraadsleden. Het project wordt uitgevoerd met een financiële bijdrage van het ministerie van BZK. In 2015 worden gesprekken gevoerd in 16 gemeenten in Nederland.
Onderwerp is energiebesparing in de bestaande huurvoorraad. Daarbij staat de energiedoelstelling uit het Energieakkoord (2013) en de lokale aanpak vanuit de nieuwe Woningwet (2015) centraal. Die lokale aanpak houdt in dat corporaties, huurdersverenigingen en gemeente gezamenlijk een visie ontwikkelen en plannen maken over de energiebesparing. Dit doen zij door het gezamenlijk opstellen van prestatieafspraken. Nieuw is dat met de invoering van de nieuwe Woningwet de huurders ook formeel een volwaardige rol hebben.
De Gelderse Natuur en Milieufederatie coördineert het project. In het project wordt nauw samengewerkt met De Woonbond. Brancheorganisatie Aedes, VNG en het ministerie van BZK nemen deel aan de begeleidingsgroep.

SPIN was betrokken van januari 2015 – november 2015.

Meer informatie: Stook je Rijk

de aanbeveling  van Minister Blok vindt u hier